បកប្រែផ្លូវការ

ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែផ្លូវការលើឯកសារ និងសំណុំលិខិតផ្សេងៗពីភាសា ខ្មែរទៅភាសាអង់គ្លេស បារាំង ចិន និងពីភាសាអង់គ្លេស បារាំង ចិន ទៅភាសាខ្មែរ ជាដើម។