ពន្ធដារ

យើងខ្ញុំផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកពន្ធដារជូនអតិថិជនជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលជាស្ថាប័ន ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម ឬក្រុមហ៊ុនមូលនិធិ។

ដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងជ្រាលជ្រៅរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំអាចជួយឲ្យជំនួញរបស់អតិថិជនទទួល បានជោគជ័យ ព្រមទាំងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយពន្ធដារប្រកបដោយគុណភាព និងការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដែល ឆ្លើយតបនឹងភាពស្មុគស្មាញនៃបទប្បញ្ញត្តិ និងការអនុវត្តផ្នែកពន្ធដារ។