អចលនវត្ថុ និងការសាងសង់

ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំមានជំនាញក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ និងណែនាំអតិថិជនលើវិស័យ អចលនវត្ថុ ដូចខាងក្រោម៖

  • កិច្ចសន្យាលក់ទិញអចលនវត្ថុ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការស្រាវជ្រាវ និងផ្ទៀងផ្ទាត់លើអចលនវត្ថុ និងការផ្ទេរអចលនវត្ថុ (ដីធ្លី និងអាគារ ជាដើម)
  • កិច្ចសន្យាជួលរយៈពេលខ្លី កិច្ចសន្យាបង្កើតសិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍ កិច្ចសន្យាជួលសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្ម និងកិច្ចសន្យាជួលសម្រាប់ការស្នាក់នៅជាលក្ខណៈឯកជន
  • សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
  • ហ៊ីប៉ូតែក ការបញ្ចាំ និងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ញើទុកក្នុងដៃតតិយជន (Escrow Agreement)
  • កិច្ចសន្យាសាងសង់ និងការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការសាងសង់
  • សហកម្មសិទ្ធិ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំកិច្ចសន្យាលក់ទិញ ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ការតាក់តែងនិង រៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់អាគារសហកម្មសិទ្ធិ ឯកសារនិងកិច្ចសន្យាដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ផ្សេងទៀត
  • ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុការស្នើសុំចុះបញ្ជីបំបែកក្បាលដី និងបង្រួមក្បាលដី
  • កម្មសិទ្ធិអវិភាគ ជាដើម។